Regulamin korzystania z serwisu www.nadziejadladzieci.pl

 

I. DEFINICJE:

Regulamin – zasady korzystania z serwisu nadziejadladzieci.pl oraz prawa i obowiązki użytkowników i administratora w związku z serwisem.

Serwis –zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych, pod domeną główną: nadziejadladzieci.pl, prowadzony przez administratora serwisu. Serwis umożliwia zapoznawanie się z informacjami o działaniach Fundacji, oraz o podopiecznych, przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia Podopiecznych Fundacji oraz działań ogólnostatutowych Fundacji, a także dołączenie do Newslettera Fundacji

Administrator Serwisu – Fundacja Espero – Nadzieja dla Dzieci, z siedzibą w Warszawie, ulica Mistrzowska 15, identyfikującą się numerami: NIP 524 291 20 26, REGON: 387934168, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod nr KRS: 0000 8 77 316,  zwana dalej również Fundacją.

Podopieczny – osoba niepełnoletnia z niepełnosprawnością, której opiekunowie prawni zawarli z Fundacją porozumienie w przedmiocie ustalenia zasad i zakresu udzielania pomocy społecznej przez Fundację Espero – Nadzieja dla Dzieci.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu.

Darowizna – bezzwrotnie przekazana określona kwota stanowiąca darowiznę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przekazywana przez użytkownika na rzecz Fundacji

Zbiórka celowa – zbiórka pieniędzy na realizację określonego celu, wskazanego w zamieszczonym opisie na serwisie.

Newsletter – lista mailingowa Fundacji, do której użytkownik może dobrowolnie dołączyć wyrażając zgodę, oraz w każdej chwili tą zgodę cofnąć. Raz w miesiącu Fundacja przesyła informację o aktualnościach

 

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce Regulamin Serwisu nadziejadladzieci.pl oraz jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

 

III. INFORMACJE O DZIAŁANIACH FUNDACJI

 1. Administrator Serwisu dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
 2. Fundacja pomaga dzieciom z niepełnosprawnościami. Pomoc ta polega na opłaceniu kosztów leczenia i rehabilitacji, pomocy w poszukiwaniu ratunku w klinikach polskich i zagranicznych, tłumaczeniu dokumentacji medycznej, organizowaniu spotkań integracyjnych, warsztatów, turnusów, zapewnieniu pomocy w dostępie do psychologa dla rodziców podopiecznego.
  3. Każdy podopieczny dołączając do fundacji jest zobowiązany przedstawić dokumenty lekarskie zaświadczające o niepełnosprawności.
 3. Wszelkie zbiórki celowe, w których widnieje na pasku zbiórki konkretna kwota (systemowo: powyżej 1 zł) do zebrania, są zbiórkami potwierdzonymi kosztorysami medycznymi, na leczenie, sprzęt medyczny/rehabilitacyjny, terapię, rehabilitację bądź zabieg operacyjny. Szczegółowa informacja na co środki są zbierane jest podawana w opisie zbiórki.

Zbiórki z celem równym 1zł  do zebrania są zbiórkami dla podopiecznego na cel ogólny jakim jest refundowanie leczenia, rehabilitacji czy terapii, zgodnie z
REGULAMINEM PROWADZENIA SUBKONTA – Załącznik Nr 1.

 

IV. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia podopiecznych i działań statutowych Fundacji jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 779-23-08-495, REGON 300523444 i KRS 0000274399.
 2. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
  1. przelewu elektronicznego,
  2. karty płatniczej (kredytowej lub debetowej),
  3. przelewu tradycyjnego.
  4. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: www.payu.pl/pliki-do-pobrania
  5. Transakcje realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
  6. Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. Płatność udostępniana jest Fundacji w ciągu jednej godziny, nie później jednak niż do końca następnego dnia roboczego. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Fundacji prowizję.
  7. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny należy je zgłosić na adres: biuro@nadziejadladzieci.pl
  8. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności, o których mowa w punkcie 11., nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
  9. pisemnej na adres PayU:
   PayU S.A.
   ul. Grunwaldzka 182
   60-166 Poznań
  10. elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl,
  11. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

 

V. DOŁĄCZENIE DO LIST MAILINGOWYCH

 1. Dołączenie do Newslettera jest dobrowolne i po dołączeniu do niego na podany przez Użytkownika adres email będą wysyłane aktualności, w tym informacje o aktualnie potrzebujących pomocy Podopiecznych, oraz informacje o akcjach organizowanych przez Fundację.
 2. Użytkownik Serwisu zamawiając Newsletter wyraża zgodę na:
 3. przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych),
 4. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych),
 5. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).
 6. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

 1. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności Serwisu nadziejadladzieci.pl znaleźć można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.
 3. Serwis nadziejadladzieci.pl korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te: są zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika (komputera, telefonu, itd.); umożliwiają Użytkownikowi, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu; nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Użytkownika. Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu plików cookies można znaleźć w zakładce Polityka plików Cookies
  Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili można: usunąć pliki cookies, blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
  Na platformie nadziejadladzieci.pl ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o sesji Użytkownika, statystycznych, udostępniania funkcji Serwisu.
  Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Użytkownik może skorzystać z pliku pomocy swojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres e-mail: biuro@nadziejadladzieci.pl
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.